Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

Descripció

El 1977, el sistema arxivístic de la Defensa va quedar constituït per quatre subsistemes: Subsistema Arxivístic de l'Exèrcit de Terra, Subsistema Arxivístic de l'Armada, Subsistema Arxivístic de l'Exèrcit de l'Aire i Subsistema Arxivístic de l'Òrgan Central; en aquest últim s'integra l'Archivo General e Histórico de Defensa. Creat per Reial Decret el 2011, l' Archivo General e Histórico de Defensa constitueix un dels vuit arxius històrics de Defensa declarats Arxius Nacionals i té la doble funció d'arxiu històric i arxiu intermedi. Organitza, preserva i difon, d'acord amb la legislació vigent, els fons documentals generats pel mateix òrgan Central, així com per la resta dels organismes dependents del Ministeri de Defensa no adscrits a cap dels altres subsistemes arxivístics. Està emplaçat a Madrid, en l'Aquarterament "Infante Don Joan", espai que comparteix amb altres institucions militars de caràcter cultural. Disposa de set dipòsits documentals, distribuïts en 3.304 metres quadrats, que sumen en total vint-i-cinc quilòmetres de prestatgeries.

Conjunt de dades